Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IÑ ÝOKANÇ KESEL

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.54 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Lukmançylyk edebiýatyna degişli çeşmeleriň habar bermegine görä, iň ýokanç kesel höküminde gyrgyn (çuma) keselini belleýärler. Taryhdan belli bolşy ýaly, bu keseliň döräp birnäçe gezek giňden ýaýramagy (pandemiýalary) 75 mln. adamynyň ölümine sebäp boldy. Diňe 1347-51 ýý. geçen Ýewropadaky pandemiýasy 25 mln. adamynyň janyny alyp gitdi. Şol sebäpli hem, bu keseli "gara ölüm" diýip atlandyrypdyrlar.

Iň howply kesellere, Günbatar Afrikada duş gelýän wirusyň döredýän Lassa gyzdyrmasy, şeýle-de, gemorragiki we Ebola gyzdyrmasy degişli edilse, iň giňden ýaýraýan kesel höküminde dümew keseli tapawutlandyrylýar. Bu keseli 40-a golaý wirus döredip, howa-damja ýoly bilen bu wiruslar ilatyň uly bölegini keselçilige sezewar edip bilýändirler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3871 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

spit keselini yokushanyny nadip bilip bolyar

lachyn
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly lukman! Men gulagma spit keseli barada mysh - myshlar eshdildi. Sizden spit keselin nadip adama yokushyanyny onun hopy barada aytmagynyzy hayysh edyarin.

Kuwwat
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location