Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GIPS AÝRYLANDAN SOŇ HEREKETI NÄHILI DIKELTMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.33 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň eliňizden gips aýrylan gününden başlap, eliň hereketini dikeltmek üçin çäreleri geçirmäne başlamaly. Ilki bilen fiziobejergileri almaly. Sebäbi elektromagnit meýdany dokumalardaky ganaýlanyşygy gowulaşdyrýar. Şonuň esasynda eliňe duýujylyk gaýdyp gelýär we kyn hereketleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şundan başga hem, bejeriş bedenterbiýe çärelerini geçirmeli. Çäreler ýörite türgençiniň gözegçiliginiň astynda geçirilse has dogry bolar. Bejeriş bedenterbiýe sapaklaryny yzygider, günde geçirip durmaly. Döwülen ele agramy deň dereje bermeli. Howlugyp, hereketi çalt dikeltjek bolup, ele agram birden aşa köp berilse, gaýraüzülmeleriň döremegi mümkin. Owkalama çäreleriň hereketi dikeltmekde gaty gowy peýda berýändigini belläsim gelýär. Emma Siziň ýagdaýyňyzda, bejergi operasiýadan soňky tygyň ýagdaýyna görä lukman tarapyndan aýratynlykly bellense has oňat bolar. Ol çärelerden daşary Size çydamly bolmagyňyzy maslahat berýärin!

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2488 gezek okalan