Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BOÝUŇY ÖSDÜRÝÄN DERMAN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Klonery derman serişdesi boýuňy ösdürýän gormon bolmadyk serişde bolup, şahsy Ýapon farmasewtiki kompaniýanyň önümi bolup durýandyr.

Ýapon alymlaryň barlaglary, adamynyň boýunyň 35 ýaşa çenli ösüp bilýändigini we bu ösüşiň esasan oňurganyň oňurgara diskleriniň ösmegi netijesinde ýerine ýetirilýändigini anyklady. Klonery serişdesi ösüş gormonynyň işjeňligini we sunk dokumasyndaky belok we mineral çalşygyny ýokarlandyryp, boýuň ösüşini gazanmaga kömek edýär. Derman bilen bejerginiň dowamlylygy 4 aýa barabar bolup, öndürijileriň bellemegine görä ortaça her aýda 1-1,5 sm. ösüş gazanma mümkindir. Netijeliligi has basym gazanmak üçin, bu derman bilen bejergini ýörite mask etmeler bilen utgaşdyrma maslahat berilýär.

Öndürijileriň bellemegine görä, dermanyň ýaramaz täsirleri ýokdur. Oňa garamazdan, Klonery dermanyny ulanmazdan öň trawmatolog-ortoped lukmanlary bilen maslahatlaşma peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4488 gezek okalan