Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

BOÝUŇY ÖSDÜRÝÄN DERMAN

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Klonery derman serişdesi boýuňy ösdürýän gormon bolmadyk serişde bolup, şahsy Ýapon farmasewtiki kompaniýanyň önümi bolup durýandyr.

Ýapon alymlaryň barlaglary, adamynyň boýunyň 35 ýaşa çenli ösüp bilýändigini we bu ösüşiň esasan oňurganyň oňurgara diskleriniň ösmegi netijesinde ýerine ýetirilýändigini anyklady. Klonery serişdesi ösüş gormonynyň işjeňligini we sunk dokumasyndaky belok we mineral çalşygyny ýokarlandyryp, boýuň ösüşini gazanmaga kömek edýär. Derman bilen bejerginiň dowamlylygy 4 aýa barabar bolup, öndürijileriň bellemegine görä ortaça her aýda 1-1,5 sm. ösüş gazanma mümkindir. Netijeliligi has basym gazanmak üçin, bu derman bilen bejergini ýörite mask etmeler bilen utgaşdyrma maslahat berilýär.

Öndürijileriň bellemegine görä, dermanyň ýaramaz täsirleri ýokdur. Oňa garamazdan, Klonery dermanyny ulanmazdan öň trawmatolog-ortoped lukmanlary bilen maslahatlaşma peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5149 gezek okalan