Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BOGUNLAR NÄME ÜÇIN ŞYRKYLDAÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (34 Ses)

Hormatly okyjy!

Bogunlaryň şyrkyldamagy kadada syn edilip bilner. Onuň birinji sebäbi, hereket edilende bogunlardaky siňiriň ýagdaýynyň üýtgedilmegidir. Siňir öz ýerine baranda şyrkyldy eşdip bolýar. Ikinji sebäbi bolsa, bogunlarda gaz düwmejikleriniň ýygnanmagydyr. Bogunlarda nemlendiriji höküminde bogun suwuklygy saklanýar. Bu suwuklykda azot, kislorod we kömürturşy gazy ergin halynda saklanýandyr. Hereket netijesinde bogun torbasy süýnen halatynda gazlar düwmejikleri emele getirip, olaryň ýarylmagy şeýle "sesleriň" döremegine sebäp bolup bilýändir.

Başga tarapdan bolsa, bogunlaryň sowuklamagy (artrit), bogunlaryň üýtgemegi (artroz), bogunlary gurşap alýan dokumalaryň (myşsalar we baglaýjylar) şikeslenmegi hem hereket wagtynda bogunlarda döreýän şyrkyldylaryň sebäbi bolup bilýändir.

Trawmotolog lukmanlarynyň bellemegine görä, bogunlaryň şyrkyldamagy diňe agyrylar, bogun çişmeleri bilen utgaşan ýagdaýynda bejerilmelidir. Eger siziň belleýşiňiz ýaly, hereket etmeler oňurganyň, topugyň, dyzyň ýa-da barmaklaryň şyrkyldysyny ýüze çykaryp, agyryly alamatlar ýok bolsa, onda biynjalyk bolmana esas ýokdur. Bu bogunlaryň hereketjeňligi we olaryň töwereginde ýerleşýän ýumşak dokumalaryň ýerleşişi, bogunlar sag bolan halatynda hem, hereketde “ses” döretmäge ukyplydyr. Meselem, topuk üç süňkden ybaratdyr, oňurgalar bolsa azhereketlidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3104 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman menin el tirsek bogunym dowulip operasiya etdirdim we operasiya gecenden son lukmanlar elimi yygy yygydan hereket etdirmelidigni ayytdylar men elimde gaty agyry bolandygy sebapli elimi ortaca hereket etdim indi aradan 28 gun gecdi...

Salam lukman menin el tirsek bogunym dowulip operasiya etdirdim we operasiya gecenden son lukmanlar elimi yygy yygydan hereket etdirmelidigni ayytdylar men elimde gaty agyry bolandygy sebapli elimi ortaca hereket etdim indi aradan 28 gun gecdi elimin agyrlary azaldy men elimi doly acyp we eplap bilemok siz naili maslahat berip bilersiniz?

Dowamy
Mekan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

ýenede bimaza etýanmen köp okaýan ýöne ünsüm şol okalanlara gitsede kellamde galanok dine okamda kellame gelýär,meselem tema çykamda aýtýan soraglara jog berip bilemok son kitapdan göremde okamagymada gerek galmaýa ýatlaýan hemme okanlam kellame...

ýenede bimaza etýanmen köp okaýan ýöne ünsüm şol okalanlara gitsede kellamde galanok dine okamda kellame gelýär,meselem tema çykamda aýtýan soraglara jog berip bilemok son kitapdan göremde okamagymada gerek galmaýa ýatlaýan hemme okanlam kellame girmegi ün name etsem bolar?Haýyş şu mesela bir maslahat beraý

Dowamy
Gülsenem
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam lukmanmeniň gury agrymbar mollagaraň palçygyny ullandym başgada hiç zat edip göremok zyýan edermykam diýip name etsem bolar?

Gülsenem
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Boýun oñurga gyşaryp ýilik gysylan sag aýagyny bulap alýa sag eläm gowşak gysýa näme etmeli

gülçemen
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

SALAM HORMATLY LUKMAN! ŞU SORAGA JOGAP BERÄÝIÑ HAÝYŞ<br />NÄME ŰÇIN MEÑ SAG TARAPYM AGYRÝA KØR IÇEGE BOLSA GATY ERBET AGYRMALA GATY AGYRANOK ÝEL GAPSADA EDIP BILÝÃMI JOGAP GYSSAGLY GEREK HAÝYŞ EDÝÄN

BILESIGELJI OGLAN
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman Lukman jynsy gatnasykda yyrtylan vajina tikilmese zyyanlymy? Sol yyrtyk 4-5 yyldan son agyryp bilermi?

Aysa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly lukman.men 21 yasymda mende sonky wagtlar tisginme kop gaytalanyar munyn sebabi nameka?

Perman bayramow
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

salam hormatly lukman.men 21 yasymda mende sonky wagtlar tisginme kop gaytalanyar munyn sebabi nameka?

Perman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location