Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SAÇ DÖKÜLMESINE GARŞY NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (32 Ses)

Hormatly okyjy!

Gür, ýalpyldap duran saçlar adamyny gözelleşdirip, onda özüne bolan ynamlylygy  döredýän bolsa-da, olaryň düşmegi, agarmagy, kesellemegi olar barada hemişe aladalanmagyň zerurlygyny görkezýär.

Gynansak hem, saçlar diňe garrylyk çagynda däl-de, 20, 30 ýaşda hem agaryp bilýändir. Saçlaryň reňki onda saklanýan melanin pigmentine bagly bolup, onuň işläp çykmasynyň peselmegi saçlaryň agarmagyna getirip bilýändir. Garrylyk döwründe  öýjüklerde ýygnanýan wodorod öteturşusy pigmentiň emele gelmegini togtadýan bolsa, ýaş adamlarda ol dürli sebäplere görä agarýandyr.

Uzak stress ýagdaýynda emele gelýän neýropeptidler saçyň reňkiniň üýtgemegine getirip biler. Bedende belok ýetmezçiligi, galkan şekilli mäziň işiniň bozulmalary, bagryň, böwregiň, iýmit siňdiriş ulgamyň keselleri, kofe içgisiniň köp kabul edilmegi, käbir derman serişdeleri, bedende misiň, B witaminleriniň ýetmezçiligi hem saçyň agaryp başlamagynyň sebäpleri bolup bilerler.

Ýüze çykan sebäpleri  aradan aýryp, saçlaryň tebigy reňkiniň ýitmeginiň öňüni alyp bolar. Gynansak hem, häzirki wagta çenli lukmançylykda saçyň reňkini dikeldýän usullar  belli däldir. Ýörite goraýjy reňkler bilen saçlary reňkleme kosmetiki netijeliligi berip biler.

Hormatly okyjy! Saçyň düşmeginiň sebäpleri we bejergi çäreleri, saçlarda goňaklaryň emele gelmeginiň sebäpleri we oňa garşy göreşiň aýratynlyklary, saçlary idetmegiň düzgünleri barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Saçlaryň düşmeginiň sebäpleri we bejergisi", "Alada goýýan mesele: Goňak", "Şampuny nähili saýlamaly", "Saçlary öý şertlerinde idetmek" atly makalalardan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

  • 10319 gezek okalan

Teswirler (21)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Meninem sacym dusya name edmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

MENIŇ SAÇYM DÖKÜLÝÄR NÄME ETMELI

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Manlayyn iki gapdaly gacyar name etmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Manlayyn iki gapdaly gacyar name etmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman salam menin sacym seyrek dvsyyar hem-de haŷal osyar

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dogtor men goz casmam bar nm etmeli

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doktar sacym byrdan yensamden oyulup dusdu name etmeli 1ay boldu osenok

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Doctor menin manlayymyn sacy dushya name etmeli maslahat berin

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman menin oglum 9yasynda sacynyn yz tarapy dusya tazeden baslady name sebapden bolup biler gayrat edip aydayinda analiz berdin griboga garsy zat tapylmady basga name sebapden bolup bilerka witamin yetmezciligi edip bilya diydi lukmanam

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men sac alyan we drap beryan we sular yaly. Mushderiler sacym dokulyar we agaryar diyilen soraglara name dimeli sona komek etseniz!

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location