Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ELDÄKI DERI ŞIKESLENMELERINIŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Elleriň derisiniň gijäp soýulmagy atopiki dermatit we ekzema deri keselleri üçin mahsus bolsa, deriniň ýüzünde kesmek görnüşli ýasmajyklaryň döremegi psoriaz üçin häsiýetli bolup durýandyr. Bejergi bermezden öň lukman keseliň anyk kesgidini belländir. Deri zeperlenmeleriniň häsiýetini, olaryň döremeginiň başga sebäpler bilen baglanşygyny (himikatlar bilen işleme, siziň hünäriňiziň aýratynlyklary we başgalar) bilmezden keseliň görnüşini anyklamak kynçylyk döredip bilýär. Deri keselleriniň köpüsi gaýtalanyp durma häsiýetine eýe bolup, kadaly bejergi çärelerini talap edýän bolsa, käwagtlar elleriň derisini nemlendirýän serişdeleriň ulanylmagy, elleri iýiji himiki maddalaryň, sowuk ýa-da gyzgyn howanyň täsirinden goramak, witaminleri ulanma (esasan hem A we E witamini), berhiz tutma peýdaly netijeleri berip bilýändir. Deri sikeslenmesiniň häsiýetini we onuň gaýtalanmazlygy üçin geçirmeli çäreleriň görnüşini anyklamak üçin Size gözegçilik edýän lukmana gaýtadan ýüz tutmak gerekdir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3542 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman men Elim derleya onden bari name Em etsem bolar.

марал
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Fialka!<br /> Gan basyşynyň peselmegi netijesinde baş aýlanma, ukyçyllyk, ýürek bulanma, ýüregiň çalt urmagy ýaly alamatlar biynjalyk edip biler.Bu keseliň alamatlary we bejergi çäreleri barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen " Gan...

Fialka!<br /> Gan basyşynyň peselmegi netijesinde baş aýlanma, ukyçyllyk, ýürek bulanma, ýüregiň çalt urmagy ýaly alamatlar biynjalyk edip biler.Bu keseliň alamatlary we bejergi çäreleri barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen " Gan basyşyň peselmegi: alamatlary we bejergi çäreleri" atly makaladan okap bilersiňiz.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman. Dawleniyan pese dushse name etmeli. Shol sebapden bashyn aylanyp ukyn gelp bilermi?

fialka
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Soragyn eyesi, hazirki wagtda kop lukmanlar yalnysh bejergi beryarler(ozim shayat boldum). Size yazylan bu reseptde mezim dermany(iyenini sinishdirmage komek etyar) bilemok name uchin yazylan, bashgada deri keselinde goni sanjymdan bashlaman ilki...

Soragyn eyesi, hazirki wagtda kop lukmanlar yalnysh bejergi beryarler(ozim shayat boldum). Size yazylan bu reseptde mezim dermany(iyenini sinishdirmage komek etyar) bilemok name uchin yazylan, bashgada deri keselinde goni sanjymdan bashlaman ilki derman we erginler bilen bejermage synanyshmaly.

Dowamy
Guljagaz
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men kurasdasym bar, ol hem 3 aylyk gowreli welin kursdaslarmyza nerwicit edyar. Namedenka? Joganynyza garasyan

Kemal
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location