Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KOKA-KOLA IÇGISI ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Koka-kola, Pepsi-kola, fanta ýaly gazlandyrylan içgiler uzak kabul edilende iýmit siňdiriş ulgamyň keselleriniň döremegine, allergiki täsirlilige getirip biler. Bu babatda has giňişleýin maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Gazlandyrylan içgiler: içmelimi ýa-da içmeli däl" atly makala bilen tanşyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3376 gezek okalan