Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JANYŇA KAST ETMEK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamyň öz-özüne kast etmeginiň (suisid) sebäpleriniň aňyrsynda biologiki, ruhy we sosial faktorlarynyň utgaşmasynyň ýaramaz täsiri ýatyp, bu herekete adamyny dürli psihologiki gapma-garşylyklar iterýändir.

Öz-özüňe kast etmegiň sebäpleri, bu ýagdaýa jemgyýetiň garaýşy we oňa garşy göreşiň aýratynlyklary barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "10-njy sentýabr özüňe kast etmekligiň öňüni almagyň Bütindünýä güni" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2423 gezek okalan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location