Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ŞERTNAMANY NÄHILI ÜZMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (20 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Saglyk ätiýaçlandyryş pasportynyň şertnamasy bilen baglanşykly ähli düzgünler Turkmenistanyň döwlet kanunlaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şuňa degişli soraglar üçin hasapda duran ýa-da ýaşaýan ýeriňizdäki saglyk öyüne yüz tutmaly.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2896 gezek okalan