Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ŞERTNAMANY NÄHILI ÜZMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (20 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Saglyk ätiýaçlandyryş pasportynyň şertnamasy bilen baglanşykly ähli düzgünler Turkmenistanyň döwlet kanunlaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şuňa degişli soraglar üçin hasapda duran ýa-da ýaşaýan ýeriňizdäki saglyk öyüne yüz tutmaly.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2022 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Warikasel keselini tohumlylyga zyyany name? Tohumlylygyn derejesini nadip yokarlandyrmaly. Men bejergisini aldym 2 gezek. Sizin maslahatynyza garasyan

Ishandurdy
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location