Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝATKEŞLIK PESLIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (18 Ses)

Hormatly Serdar!

Sizi gyzyklandyrýan meseleler ençeme çäreleriň yzygider geçirilmegini talap edip, ony 4-5 sözlemiň kömegi bilen Size düşündirme ýeterlik däldir. Biziň saýtymyzda ýerleşdirilen, sizi gyzyklandyrýan meselelerden giňişleýin söz açýan "Ýatkeşlik", "Bedeniň agramyny nähili ýokarlandyrmaly", "Belok ýetmezçiliginde nähili kynçylyklar döräp biler?" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4030 gezek okalan