• Makalalar
 • Keseller barada maglumatlar
 • Infeksiýon
 • Sagdyn durmuş

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

ot haltada dasyn onuni almasyÖt halta uly bolmadyk içi boşlukly beden agzasy bolup, bagryň içki tarapyndaky çukurjykda ýerleşýändir. Öt haltanyň esasy işiniň biri hem, bagryň işläp çykarýan ödüni goýaldyp saklamakdyr. Bir gije-gündiziň dowamynda adam bedeninde ortaça 500-1200 ml. golaý öt işlenip çykarylýar. Şeýle hem, öt halta ödi umumy öt ýodajygyndan onikibarmak içegä geçirmek işini hem amala aşyrýandyr.

Dowamy

 • 73 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

jgag keseller"Salam hormatly lukmanlar! Mende şular ýaly ýagdaý bolýar. Birden-birden peşew gelýän ýaly bolýar, ýöne peşew gelenok. Içki eşik geýsem hem gyzyp biynjalyk edip dur. Erkekligimiň ujy gyzýar. Bu ýagdaý nämäniň alamatyka?"

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukman! Soňky wagtda mende jynsy gatnaşykdan soň agyry we jyns agzamdan bölüniň çykmalar peýda bolýar. Mahal-mahal gasykda agyry bolýar. Bu nämeden bolup biler?"

Saýtyň okyjysy.

"Hormatly lukman! Men lukmana barlaga gitjek bolýaryn. Ol öňünden peşew etmän gelmegimi tabşyrdy. Barlag geçmek üçin ýene nähili taýynlyk görmeli?"

Saýtyň okyjysy.

Dowamy

 • 92 gezek okalan

USSAT TÜRKMENISTANLY HÜNÄRMENLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

charyguly annageldiyewAdy: Çaryguly Annageldiýew.

Käri: Iç keseller lukmany; Gematologiýa we Onkologiýa ugurlaryndan hünärmenlige dalaşgär.

Alan bilim-tejribeleri:

↪ Meram lukmançylyk fakulteti, Selcuk Universiteti (Necmettin Erbakan Universiteti), Konýa, Türkiýe;

↪ Iç keseller rezidenti, Penn State University, Pensilwaniýa, ABŞ;

↪ Gematologiýa we Onkologiýa dalaşgäri, ABŞ – dowam edýär.

Dowamy

 • 105 gezek okalan

PREZERWATIW ULANAN UWLAMAZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

condom

Muny bilýärmidiň?

Prezerwatiw ulanmak islenilmedik göwreliligiň ýa-da ýokanç keselleriň gaýgysyny azaldyp, jynsy gatnaşygyň has arkaýyn we lezzetli geçmegine kömek edýär.

Bu kontraseptiw barada ýene nämeleri bilesiň gelýär?

Prezerwatiwleriň köpdürli peýdalary, ulanylyşy we görnüşleri barada ähli soraglaryňa jogaplar şu ýerde: Saglyk.org & #ÖwrenGoranWeGora

Dowamy

 • 98 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

ynsanperwer terminlerBiz Saglykda ylmy, zorlukdan azat we ynsanperwer dili öňe sürýäris. Biziň gündelik ulanýan sözlerimiz, terminlerimiz özümize we töweregimizdäki adamlara täsir edýär, dürli hereketlere itergi berýär. Bu makalada biz halkara derejede kesgitlenen we ulanylýan gender hem-de ten söwdasy bilen baglanyşykly terminleri size ýetirýäris.

Şol sanda sizi hem gündelik durmuşda ulanýan sözleriňize we adalgalaryňyza üns berip, birek-birege adamkärçilikli we medeniýetli çemeleşmäne we bu ýygyndynyň kömegi bilen sylaşykly sözlük goruňyzy ösdürmäge çagyrýarys.

Sen bu sanawa başga haýsy terminleri goşardyň? Pikirleriňi, synlaryňy bize iber.

Dowamy

 • 147 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

lukman bilen sohbetleslikAdam doglup, bütin ömrüniň dowamynda lukman bilen aragatnaşykda bolýar. Keselçilik bilen ýa-da öňüni alyş barlagy bolsun, biz dürli ugurdan bolan lukmanlaryň maslahatyny berjaý etmeli bolýarys. Lukman bilen söhbetdeşlik netijeli bolup, sagalma getirer ýaly oňa öňünden taýynlanma zerurdyr.

Dowamy

 • 121 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

aybasy barada bilmekAýbaşa degişli soraglar her aýal-gyzyň öz durmuşyna degişli gyzyklanmalarynyň saldamly bölegini düzýär. Her aýal-gyz öz aýbaşy halkasynyň dowamlylygyny, geliş häsiýetini, beden özgermelerini gowy bilýär. Aýal-gyzlar öz aýbaşy günleri, şol döwürde özlerini duýuşlary barada özara gepleşip, bir-birlerine peýdaly maslahatlary berýärler. Galyberse-de, zenanlyk raýdaşlygy şol aýratyn günlerde biri-birine goldaw bermäge kömek berýär. Arassaçylyk gigiýena serişdesi, agyry bolanda agyryny aýryjy gerdejigi her aýal-gyz jorasy bilen paýlaşmaga taýyn. Aýbaşy wagty keýpiň üýtgemegine hem joralar gowy düşünip, keýpiňi göteriji şokolad bilen paýlaşyp bilerler.

Ýöne aýbaşy barada türkmenistanly oglanlara bilmek hökmanmy? Bu soragda olaryň bilimsizligi zenanlar bilen gatnaşygyna täsirini ýetirip bilermi?

Dowamy

 • 299 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

metan tasiriSoňky bäş ýylda alymlar klimatyň üýtgemeginiň juda erbet täsirleriniň öňüni almak üçin metan emissiýasyny çalt we uly möçberde azaltmagyň zerurdygyny subut etdiler

Metan näme? Kuwwatly parnik gazy bolan metanyň 20 ýylda kömürturşy gazynyň (CO2) bölüp çykarýan ýylylygyndan 80 esse köp ýylylyk goýberme güýji bar. Metanyň ýere ýakyn ozony emele getirmegi ilatyň saglygyna hem täsir edip biler.

Dowamy

 • 122 gezek okalan

BIRINJI HANYMA HAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

1 nji hanyma hat

Mähriban hanym Berdimuhamedowa,

Biz sizi Türkmenistanyň Birinji Hanymy wezipesine eýe bolmagyňyz bilen gutlaýarys. Bilşiňiz ýaly, ençeme ýurtlarda Birinji Hanymlar halka ähmiýetli işleri öňe sürmekde uly rol oýnaýarlar. Biz siziň Birinji Hanym hökmünde Türkmenistanda adamlaryň durmuşyny gowulandyrmaga täsiriňiziň, ýolbaşçylyk roluňyzyň we aýratyn platformaňyzyň bardygyna ynanýarys.

Dowamy

 • 184 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

him ser ysgamakHimiki serişdeleri (aerozol, öýi arassalaýyş serişdeler, boýaglar, ýelimler, lak we baş.) ysgap, keýp alma häsiýetine toksikomaniýa diýilýär. Lukmanlaryň bellemegine görä, toksikomaniýa neşä öwrenişmeleriň iň agyr görnüşi hasaplanýar. Ysgalýan himiki serişdeleriň elýeterliligi we onuň bilen kiçi ýaşly ýetginjekleriň meşgullanýandygy ony has hem howply edýändir. Toksikomanlaryň ortaça ýaşy 10-15 ýaşdyr.

Dowamy

 • 192 gezek okalan