Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DYZYŇ AGYRMAGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň 63 ýaşymda mamam bar. Indi köp ýyldan bäri, mamam dyzynyň iç ýüzünde döreýän agyrydan ejir çekýär. Hatda Mollagara şypahanasynda hem bejergi alyp gördi, emma haýry degmedi. Şu mesele barada berip biljek maslahatyňyz bar bolsa, bize kömek etmegiňizi sizden soraýarys.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3122 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.92 (48 Ses)

"Salam hormatly lukman! Wagtal-wagtal meniň bilim agyrýar. Bu agyrylaryň sebäbi nämedenkä?"

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukman! Meniň esasan gije bilimiň agyrsy güýjäp, bir tarapa öwrülmäm kynçylyk döredýär. Onuň sebäbi nämekä we men haýsy lukmanlara ýüz tutyp bilerin?"

Saýtyň okyjysy, Şasenem.

Bilde döreýän agyrylar dürli keselleriň alamaty bolup, ýüze çykyş ýygylygy boýunça tapawutlanýandyr. Epidemiologik barlaglarynyň berýän netijelerine görä, dünýädäki adamlaryň üçden biri ýagyrnyda we bilde döreýän agyra ömründe bolmanda bir gezek arz edýändir.

Jogaby oka

 • 15568 gezek okalan

DUZ DYZYMA ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Salam hormatly lukman! Ilkl bilen şeýle saýty döredenligiňiz üçin Size öz minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Köp sag boluň. Men Size şeýle sorag bilen ýüzlenmekçi. Men mundan 2 ýyl öň dyzymy operasiýa etdirdim. Dyz çanagymyň meniskleri ýyrtyldy, olary tikmek başartmady. Operasiýadan soň lukman maňa semremezligi, agyr fiziki hereket etmezligi tabşyrdy. Men onuň diýşi ýaly edýärin. Häzir ýagdaýym gowy. Ýöne dost oglanlarym dyzlara duzuň ýygnanmagynyň mümkindigini aýtdylar. Men takmynan 1 aý bäri duzly nahar iýemok. Meniň edýänim dogrymyka ýa-da meniň aladalarym esassyzmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2816 gezek okalan

BILDÄKI AGYRY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň jynsym erkek, özüm 24 ýaşymda, öýlenen. Meniň bilim agrýar. Hemişe agyranok, diňe uka gidenimden 6-7 sagat soň, daňdana golaý agyryp başlaýar. Şondan soň näçe uzak ýatsam, agyry güýçlenýär, çydap bilmän turýaryn. Turanymdan soň agyry ýarym sagatdan aýrylýar we gündiz hiç agyrmaýar. Şeýle ýagdaý böwrekdenmi ýa-da oňurgadan? Böwrek üçin bejergi aldym, emma peýdasy degmedi. Meniň soragyma jogap bersem, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2913 gezek okalan

ÇYGLY HOWANYŇ TÄSIRI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam, hormatly lukman! Howanyň çygly bolýan günlerinde, bulutly günlerde, hem-de sowuk günlerde bedeninde ozal operasiya geçirilen bolsa ýa-da döwlüp, soň bejerilen ýeriň bar bolsa, şol ýerler ýokarda agzalan howaly günlerde agyrmak bilen bolyar. Şonuň sebäbini giňişleýin düşündersiňiz, örän hoşal bolardym. Şeýle günlerde çygly howanyň täsirini duýmazlygyň çäresi barmyka? Jogabyňyza sabursyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2711 gezek okalan

BIL-OŇURGA KESELI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.22 (23 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Men 30 ýaşymda. 3 ýyl bäri bilim agyrýar. Men gryža üçin bejergi hem aldym, ýöne ol peýda bermedi. Men operasiýa etdirmezden keselden saplanyp bilerinmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 7877 gezek okalan

TITREME HADYSASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (8 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Adamyň eli ýa-da aýagy rahatlyk wagtynda titremesi nämeden bolup bilýär? Şeýle titremeler babatynda näme etmegi maslahat berýäňiz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2999 gezek okalan