Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BILAGYRYŇ SEBÄBI NÄMEKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (10 Ses)

Salam, Lukman! Meniň gaty erbet bilim agyrýar, çydar ýaly däl, bykynym-da çişýär. Mundan başga-da, beden agramym gitdigiçe sanym artýar. Ozal 59 kiledim, indi agramym 110 kilä golaý. Jogabyňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 5538 gezek okalan

AÝAK KESELI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (15 Ses)

Meniñ birden bir ayagym, topugymdan aşagy çişip başlady,köwşe sygman, soñ ayagymyñ aşagy bilen çişip başlady, rentgen etdirdim, döwlen, çykan ýeri ýok diýdiler, süñki doly sagdyn diýdiler. Ultrases barlagyny etdirdim, damarlary sowuklamandyr diýdiler. Analizlerimi doly tabşyrdym, ganda we peşewde uremiyanyñ alamatlary bar diýdi, emma çäresini tapyp berip bilmediler, analizlerimi 4 gezek tabşyrdym, köp lukmana göründim: trawmotolog, urolog, kardiolog, terapewt, kardiorewmotolog, terapewt – emma hiçişi belli bir diagnoz goýup berip bilenoklar. Maňa maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 7256 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.50 (2 Ses)

Salam, hormatly Lukman! Men häzir 49 ýaşymda. Men 45 ýaşymdakam, bagrymdan ehinokokky aýyrtmak üçin operasiýa edildim. Operasiýa şowly geçdi, ýöne bagrymyň daşynda az-kem yza (agyry) bar. Soňky wagtlar çep dyzymda hem agyry peýda boldy. Lukmana ýüz tutsam, gan basyşyňyz dyzyňyza urupdyr diýip, bejergi belledi. Ýöne bu bejergi netije bermedi. Men papawerin, sinepar, magniy, trental dermanlaryny kabul etdim, melhemleri ulandym. Gadyrly Lukman, Sizden kömek etmegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 3653 gezek okalan

ÝASYDABANLYLYGY NÄDIP BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam, lukman! Men 17 ýaşymda. Harby gulluga hasaba alyşdan geçenimde, mende ýasydabanlylygyň bardygyny aýtdylar. Ýasydabanlylyk nämeden döreýär? Ony nädip bejermeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2756 gezek okalan