Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWÜSLERIŇ ÇIŞMEGI GORKULYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 1960-njy ýylda doglan. Geçen ýylyň maý aýyndan bäri göwsüm çişip başlady. Iýul aýynda Aşgabat şäherindäki Onkologiýa merkezine ýüz tutdym. Merkezde göwsümi punktirleme we mammografiýa anyklaýyş barlagyny geçirip, lukmanlar göwsüme operasiýa etmeli diýen netijä geldiler. Emma men operasiýadan gorkup keselhana barmadym. Lukmanyň maslahaty bilen, öýde arassalanmadyk ýag bilen aragyň hersinden 30 ml. garyp kabul etdim. Bejergi haýyr edenok. Indi 1 aýdan bäri göwüsdäki çiş ulalyp ellerime geçip ugrady. Hormatly lukman, bu kesel näme we ondan hähili gutulyp bolarka?

Saýtyň okyjysy. 

Jogaby oka

 • 4731 gezek okalan

AÝBAŞY BOZULMASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (17 Ses)

Salam lukman! Men 35 ýaşymda. Iki ýyldan bäri aýbaşy bozulmasyndan ejir çekýärin. Mende başda   spiral bardy. Ýatgydan gan gelme başlanansoň, lukmanlar spiraly aýryp bejergi berdiler. Gan gitme galan ýaly bolsa-da, bu ýagdaý ýene iki aýdan gaýtalandy. Bu gezek ýatgynyň diwarlaryny arassalap gan gitmäni sakladylar. Ondan  soň aýbaşym 6 aýdan gelip, şu ýagdaý ýene gaýtalandy. Aýal lukmany maňa "Gormonal bozulma" kesel kesgidini goýdy. Indi aýbaşym bir aý bolsa, iki aý bolanok. Aýbaşym gelsede ýene köp gan ýitirmeden ejir çekýärin. Maňa maslahat bermegiňizi  haýyş  edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10580 gezek okalan

ABORT ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.45 (11 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 39 ýaşymyň içinde 30 gezege çenli abort etdirdim. Şeýle ýagdaýyň geljekde saglyga täsiri barmyka? Şundan soň sagdyn çaga dogrup bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5653 gezek okalan

AÝBAŞY NÄSAZLYKLARY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.63 (8 Ses)

Hormatly lukman! Men 24 ýaşyndaky durmuşa çykmadyk gyz. Näme üçindir meniň aýbaşym başlap, eýýäm ikinji aý dowam edýär. Saglyk babatda hiç hili keselim ýok. Agyry-ynjy biynjalyk edenok. Aýbaşym ynha kesiler diýip gezdim. Indi ol kesilmänsoň howsala hem düşýärin. Bu ýagdaý görümden galmanyň alamaty dälmikä? Durmuşa çykmaýan gyzlar näçe ýaşda görümden galyp bilerler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6653 gezek okalan

ZYÝANLY DÄLMI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.30 (10 Ses)

Siz saýtda ýerleşdirilen bir makalada, aýbaşy döwründe jynsy gatnaşygy geçirme aýal üçin peýdaly diýip belläpsiňiz. Bu gatnaşyk erkek üçin zyýanly dälmikä? Uly adamlar aýbaşy döwründe akýan gandan köp keseller geçip bilýär diýýärler. Yslam dinimiz hem aýbaşy döwri jynsy gatnaşyk etmäge rugsat bermeýär.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5138 gezek okalan

HORLANMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.67 (9 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men soňky üç aýyň içinde horlanýan. Men öň çaga emdirýädim, indi bes etdim. Emdirmäni bes edenimden soň horlanyp başladym. Men nädip öňkim ýaly bolup bilerkäm?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5639 gezek okalan

MIOMA NAME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Mioma näme? Mioma barada giňişleýin düşündirseňiz, minnetdar bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4360 gezek okalan

MEN NÄME ÜÇIN SEMREÝÄKÄM?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.85 (20 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Men 22 ýaşymda. Mundan 3 ýyl öñ 59 kiledim. 20 yasymda 1-nji cagam boldy. Şondan soň 110 kg boldum, özümem gün-günden semreyän berhizem tutýan, ýöne şonda-da  horlanyberemok. Lukmanlara-da ýüz tutdum, üýtgeşik kemçilik tapmadylar. Semizlikden oňurgam azajyk gyşarypdyr, gerek bejergini aldym. Men gaty semizlikden ejir çekýän, gaty erbet bykynlarym çişýär, ähli yerim agyrýar. Maňa gerekli maslahat, kömek berseňiz köp minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5481 gezek okalan