Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.29 (17 Ses)

Menin bir çagam boldy. Indi göwrämde çaga galma kynçylygy döredi. Lukmanlar meni barlap, ýatgymyň boýunjygynda ýaranyň bardygyny, ýöne onuň çaga galmazlygynyň sebäbi bolup bilmeýändigini aýtdylar. Indi men name etmeli? Men ýarany bejertmesem hem mende çaga galarmyka?

Saýtyň okyjysy, Ogulbaýram.

Jogaby oka

 • 5623 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.78 (9 Ses)

Salam hormatly lukmanlar! Men sizin saýtyňyzdaky ähli mowzuklary gyzyklanyp okaýaryn we özüme gerekli maglumatlary alýaryn. Size işiňizde üstünlik arzuwlaýaryn! Hormatly lukman! Menin gelnimiň çaga doguranyna 7 aý boldy. Ýöne heniz hem aýbaşysynyň gelmeýändigini we jyns agzalarynda gijilemäniň bardygyny aýdýar. Gijileme ony göwrelilik wagty hem biynjalyk edýärdi. Bu ýagdaýlar name sebäpden bolýaka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5112 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (540 Ses)

Tebigat Zenany hoşboý ysly güllerden, daglaryň ak garyndan, bullurdap akýan çeşme suwundan ýasap, oňa öz reňkleriniň iň gowsuny peşgeş beren bolmaly. Zenan näz-kereşmesi, ejizligi, mähirliligi ony şeýle syrly edip görkezýän bolsa, onuň gözelligi, beden syraty erkek adamlary özüne maýyl edýär.

Zenan bedeniniň gözelligi we syrlylygy şahyrlar tarapyndan wasp edilip, aýdymdyr-şygyrlarda öz beýanyny tapan bolsa-da, zenan päkligini we gyzlyk mertebesini görkezýän gyzlyk perde baradaky soraglar elmydama üns merkezinde bolmagynda galýar.

Gyzlyk perde... Syrlylygyň, buýsanmalaryň, oýlanmalaryň, ynanmazlygyň, jedelleriň gözbaşy. Geliň onuň bilen baglanşykly, lukmana has ýygy berilýän soraglaryň üstünde durup geçeliň.

Dowamy

 • 166929 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

Salam lukman! Meniň aýbaşym gelende içim agyryp, gaýtarýaryn. Derman bilen sanjym alanymdan soň ynjalýaryn. Lukmana ýüz tutamda ol mana dýufaston, indometasin, magne B6, no-şpa yaly dermanlary içmegi belledi. Obamyzyň lukmanlary meniň entek ýaşlygym sebäpli, dýufaston dermanyny içmekden saklanmagy maslahat berdiler. Maňa şu bellenilen bejergiler kömek edip, men peýda taparmykam?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4341 gezek okalan

DOGRUM ŞIKESLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.27 (11 Ses)

Salam hormatly lukman! Gelnim çaga dogranda, daşky jyns agzalaryndan aşaklygyna tarap kesip çagany dogurdypdyrlar. Şeýle dogrumdan soň jynsy gatnaşygy naçe wagtdan son geçirme rugsat berilýär hem-de indiki dogrumy naçe wagtdan meýilleşdirip bolar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4173 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (4 Ses)

Salam lukman. Meniň adym Mahym. 24 yaşymda, 3 çagam bar. Mana spiral goýdurmak bolanok. Sonun ucin men POSTINOR dermandan içdim. Mana bu dermany lukmanym maslahat berdi. Men indi sol dermany içmesem aybasym gelenok. Namedenka? Mana maslahat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy, Mahym.

Jogaby oka

 • 4448 gezek okalan

SPIRAL ULANMA ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)

Salam lukman! Men ýatga spiral goýdurmak isleýärin. Ýöne joralarym spiralyň birnäçe zyýanly taraplarynyň bardygyny aýdýarlar. Onuň zyýanly taraplary barada giňişleýin gürrüň berseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6892 gezek okalan

SPIRAL GOÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 23 ýaşymda. 2 sany çagam bar, kiçisi 3 ýaşynda. Ýoldaşym çaga edineli diýip goýanok. Men bolsa bir uly hojalygyň gelni, kiçi çagalarym hem bar. Şonuň üçin göwrelilikden goranyp, spiral goýdurmak isleýärin. Aýbaşym wagtynda gelse-de, aýbaşynyň üstüne görme gorkusy meni alada goýýar. Men bejergi almazdan ýatga spiral goýduryp bilerinmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5497 gezek okalan