Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGA GALMAGY ÜÇIN AMATLY GÜNLER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.21 (119 Ses)

Salam hormatly lukman! Meniň aýalym göwreli bolanok. Aýbaşydan naçe wagt soň we aýbaşa naçe wagt galanda caga galma mümkinçiliginiň bardygyny aýtsaňyz sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 35434 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.36 (39 Ses)


"Salam hormatly lukman! Göwreliligi anyklamak üçin ulanylýan testler barada giňişleýin gürrüň berseňiz hoşal bolardyk".

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukman! Men göwreli bolmak üçin iki gezek bejergi aldym. Indi hem aýbaşymyň gelmeli gününden 10 gün geçdi. Men göwreliligi anyklaýan testleri haçan ulansam dogry bolarka?"

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 18239 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (18 Ses)

"Salam hormatly lukman! Men size şeyle sorag beresim gelýär. Menin ýaňy doglan oglumyn kellesinde yumşak uly çiş bar. Şol içi suwuklykly çisi nadip aýryp bolarka? Giňişleýin gürrüň beraýseňiz Sizden hoşal bolardym."

Saýtyň okyjysy.

"Hormatly lukman! Meniň ýaňy doglan gyzymyň kellesinde çişiň bardygyny we onuň howply däldigini lukmanlar düşündirdiler. Ýaňy doglan çaganyň kellesinde çiş name sebäpden döräp bilýär?"

Saýtyň okyjysy.

Dowamy

  • 5830 gezek okalan

GÖWRELI BOLUP BILMEZLIK KYNÇYLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (54 Ses)

Salam hormatly Lukman! Meniň öylenenime 10 aý bolsada, gelnimiň göwresinde çaga galanok. Lukmanlar barlap caganyň yatgysynyň kadadan kiçidigini we sowuklama ýagdaýynyň bardygyny bellediler. Lukmanlaryň bellän bejergisini keselhanada aldyk, öýdede dowam etdik. Ýöne entek hiç hili netije ýok. Bu meselede Siz nähili maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy, Perhat.

Jogaby oka

  • 18395 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

Salam hormatly Lukman! Biz gelnim bilen siziň saytyňyzy uly höwes bilen okaýarys. Meniň gelnim ilkinji göwreliligiň 29-njy hepdesinde. Ol sag böwreginiň dowamly agyryandygyny aýdýar. Şeyle ýagdaýda nähili bejergi almalyka? Maslahatyňyz üçin sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 4094 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (7 Ses)

Salam hormatly lukman. Men siziñ saýtyñyzy höwes bilen okaýan. Mende şeýle sorag bar. Meniñ gelnimiñ ilkinji göwreliliginiň 33-34 hepdesi dowam edýär. Gelnimiñ aýagynda hem-de elinde çişler peýda boldy. Bu howplumy? Çişleri aýyrmak üçin nämeleri etmek peýdaly bolarka?

Saýtyň okyjysy, Kerim.

Jogaby oka

  • 3329 gezek okalan