Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖBEK GANYNY SAKLAÝAN BANK BARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

Salam hormatly lukman! Ÿañy-ÿakynda sütünli (stwolowoÿ) öÿjükler barada gyzykly bir maglumata satašdym. Šol barada umumy maglumaty öz saýtyňyzda ýerleşdirseňiz hem gyzykly bolardy. Meniñ soragym bolsa šeÿle: Türkmenistanda çaganyñ göbek ganyny saklaÿan bank barmy? Jogabyñyza sabyrsyzlyk bilen garašÿaryn. Köp sagboluñ.

Saýtyň okyjysy

Jogaby oka

  • 2021 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Salam lukman! Men sportuň her dürli görnüşleri bilen mesgullanýan. Sport bilen meşgul bolanymdan soňra göbekden asak gidýän dogry damarlarym cekýär we meni hereketsiz ýagdaýda goýýar. Damar çekme geçýänçä eglip oturmaly bolýaryn. Şeýle ýagdaý mende 5 ýyla golay dowam edýär. Men geçen ýyl lukmanyň ýanyna bardym we lukman meniň peşewimi barlap, onuň arassalygyny aýtdy. Soňra ol meniň gobegimi öz barmagy bilen basdy welin, mende damar cekmesi başlandy. Şonda mana lukman: "Seniň göbek bogunyn gowşapdyr" diýdi we tebibe baryp göbegimi daňdyryp (halk içinde içiňi daňdyr diýýärler) görmelidigini maslahat berdi. Men gidip daňdyrdym. Dogrumy aýtsam mende damar cekmesi oňküsine garanda azaldy, yone hazirem cekmesini dowam edýär. Sizin pikiriňizçe, men name etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2110 gezek okalan

RAK KESELINI BEJERMÄGE SYNANŞYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

Salam lukman! Häzirki döwürde Türkmenistanda rak keseli köpelip başlady. Internetde bedeniň turşulygyny azaltmagyň hasabyna keseli bejermek barada maglumatlar köpelip başlady. Şu barada türkmen okyjylaryna türkmen dilinde maglumat beräýseňiz.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 3912 gezek okalan

"PERMAKULTURA" BARADA PIKIR PAÝLAŞMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.39 (18 Ses)

Sagdyn durmuş ýörelgesini berkitmegiň täze ýoly: adamyň sagdyn ýaşamagy daşky gurşawdan alýan we sarp edýän energýasy deňeçer bolmaly. Daşyndan alynýan energiýa esasan iýmitlenmek arkaly alynýar. Diýmek energiýa deňagramlylygy hem esasan iýmit bilen sazlanmaly. Artyk iýip energiýany az sarp etmeklik semizlige elter, madda çalyşygy bozular, soňy bilen organizm dürli kesellere uçrar. Kemter iýmitlenmek hem organizmiň wagtyndan öň gurpdan gaçmagyna, garramagyna sebäp bolar. Diýmek, iýmitlenmek meselesinde gadymy grekleriň "Altyn ortalyk" düzgünine eýermelidigine hemmeler düşünen bolsa gerek. Bu düzgüni ýaşaýyşyň ähli meselesinde peýdalanmak ösüşe alyp barýar.

Jogaby oka

  • 3034 gezek okalan

OKYJYMYZYŇ HAÝYŞY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.43 (7 Ses)

Hormatly lukman! Saýtda pedofiller we lesbiýler barada makala çap etmäne goýmagyňyzy haýyş edýärin. Biziň jemgyýetimiz, esasan hem ýaşlar şundan dogry netije çykararlar öýdemok. Siziň işiňizde üstünlik dileýärin.

Saýtyň okyjysy, Dawid Dawidow.

Jogaby oka

  • 2751 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Salam, hormatly lukman! Soragymyñ gelşiksizräk bolmagam mümkin. Ýöne geçen iki hepdäniň dowamynda tanaýanlarymdan 4 adam akmaklyk edip, dürli säbeplere görä uksus kislotasyny içip, öz janlaryna kast etdiler, ýöne lukmanlaryñ aladasy bilen ölmän galdylar. Şolar ýaly ýagdaýlarda, ýagny, uksus içen adama nähili ilkinji kömegi bermelikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 4536 gezek okalan