Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Salam, hormatly lukman! Soragymyñ gelşiksizräk bolmagam mümkin. Ýöne geçen iki hepdäniň dowamynda tanaýanlarymdan 4 adam akmaklyk edip, dürli säbeplere görä uksus kislotasyny içip, öz janlaryna kast etdiler, ýöne lukmanlaryñ aladasy bilen ölmän galdylar. Şolar ýaly ýagdaýlarda, ýagny, uksus içen adama nähili ilkinji kömegi bermelikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5816 gezek okalan

TUT KÖMELEGI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

 

Salam, Lukman aga! Berýän maslahatlaryňyz üçin köp sag boluň! Tut agajynyň şepbigi (oňa tut kömelegi hem diýilýän eken) süýji keseliniň emi diýip eşitdik. Ony gaýnadyp içenleriň gandaky süýjiniň derejesiniň peselip, peýda tapanlar bar.

Şu barada giňrak maglumat beräýseňiz. Öňünden minnetdarlyk bildirmek bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2703 gezek okalan

MUMYÝA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Mumyýa haýsy ýagdaýlarda we nädip ulanylýar? Şular barada maglumat berseňiz hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3027 gezek okalan

BEZZAT ÇAGA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (16 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Biziň çagalarymyz (biri 2 ýaşynda, biri 5 ýaşynda, biri hem 7 ýaşynda) gaty bezzat, garagol. Hiçimiziň diýenini edenoklar. Bularyň terbiýesine nähiliräk çemeleşsek gowy bolarka? Umuman, çaga terbiýesi barada peýdaly maglumatlar berseňiz, örän hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Çaga terbiýesiniň soraglary barada Size has peýdaly maglumatlary lukmanlar däl-de, tejribeli mugallymlar, çaga psihologlary berip biler diýip pikir edýärin.

Çaga terbiýesi inçeden çylşyrymly, wagty, takatlygy, hemişe gözlegde bolmagy talap edýändir. Bu meselede her adamynyň öz durmuş, maşgala tejribesine esaslanan pikiri bolup biler.

Oňa garamazdan, çaga terbiýesiniň esaslary barada käbir maglumatlary bermäge synanyşyk edeliň:

Jogaby oka

 • 4271 gezek okalan

E WITAMINI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.33 (3 Ses)

 

Salam, hormatly saýtyň lukmanlary! Men E witamini hakynda bilmek isleýän. Bu barada käbir maglumatlary berip bilmersiňizmi? Bu witamin nirede duşýar (ösümlikler, iýmit)? Nähili peýdalanylýar? Nähili ýagdaýlarda ulanylýar? Onuň nähili peýdaly häsiýetleri bar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2947 gezek okalan

ÝÜZÄRLIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.55 (11 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Ýüzärlik barada maglumat beräýseñiz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 7536 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.50 (2 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Eger adam (erkek adamlar hem) ýüzüniň tüýlerini ütse, nähili täsir edýär? Tüýleriň ütülmegi adamyň ýatkeşligine täsir edýärmi? Adamyň ýady nähili ýagdaýlarda peselip biler? Ýatkeşligi ýokarlandyryp bolýarmy? Şu soraglaryma jogap berseňiz, hoşl bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3955 gezek okalan

NAUŞNIKLER ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Nauşnikleriñ gulaga zyýany barmyka? Meni aýratyn hem DR.DRE BEATS nauşnikleri gyzyklandyrýar.

Saýtyň okyjysy Fan.

Jogaby oka

 • 4345 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.89 (9 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Berjek soragymyň geňräk bolmagy hem mümkindir. Men 3 ýym mundan ozal ýol heläkçiligini başdan geçirdim. Alla şükür, agyran-ynjan ýerim ýok, ýöne şeýle gorkunç waka boldy. Men şu wagtlar hem şol waka meňzeş bir ýagdaýa duş bolanymda, ýüregim birhili bolup gidýär. Bu duýguny nädip beýan etjegimi-de bilemok. Şeýle başdan geçirmäni unutmagyň ýoly barmyka? Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3170 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.61 (23 Ses)

Salam, hormatly lukman! Siziň bize berýän maslahatlaryňyz, ündewleriňiz bize durmuşda uly goltgy we kömek berýär. Biz sizden örän hoşal. Hormatly lukman, meniň size şeýleräk soragym bar: Siziň baş sahypada yerleşdiren "SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR." diyen makalaňyzda jynsy gatnaşyga bolan höwesi artdyrýan tebigy önümler barada bellap geçipsiniz. Eýsem bu gök önümler bilen çäklenmän, durmuşda ýaş gyzlaryň dar köýnek geýmek, ýa-da juda inçe okjeli köwüşleri geýmek, ýüz-gözlerini beterinden boýamak ýaly görnüşde bolýalarlar. Bu döwrüň ösüşi bilen bagly zatlarmy ýa-da gyzlaryň özüne çekiji seksuallygy artdyrýarmy? Elbetde, bu bir tarapdan gowy hem bolsa, zyýanly tarapynyň bolmagy hem mümkin. Şu zatlar barada maslahat berseňiz, Sizden hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10553 gezek okalan