Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

KEÝP ALMAK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (147 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men ärim bilen her hili ýagdaýda gatnaşyk etsem-de, keýp duýmaýaryn. Munuň sebäbi nämekä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 36906 gezek okalan

POSALAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (62 Ses)

Salam, saýtyň hormatly lukmanlary! Oglan bilen gyz öpüşende olaryň ikisi hem deň keýp alýarmy ýa diňe oglan keýp alýarmyka? Öpüşmek zyýanlymyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 22184 gezek okalan

GORKÝAN GYZLAR HAKYNDA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (101 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň 21 ýaşly joram durmuşa çykmaga gorkýar. Ol hatda şular ýaly tema boýunça gürrüňleri eşideninden, özüni erbet duýýar, gözleri garaňkyraýar. Oňa näme maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 37617 gezek okalan

JYNSY GATNAŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (108 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men ýaňy-ýakynda öýlendim, ýöne näme üçindir diňe bir sapar gatnaşyk bolýar, yzygider bolanok. Gelniň islegini nädip kanagatlandyrsa bolar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 24135 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.59 (113 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men öz gelnimin saglygy barada alada edenim üçin şeýleräk sorag beresim gelýär. Men öz bilim derejämi ýokarlandyrmak maksady bilen daşary ýurda okuwa gaýtmaly boldum, öýde gelnim hem-de 1 oglum galdy. Gelnim okuwa gitmegimi islemedi, sebäbi biz ýaş maşgala. Ýöne muňa garamazdan, bilim, ylym almak arzuwym meni öz gelnimden köp ýyllar aýra ýaşamaga mejbur etdi. Şeýlelikde aýal maşgala köp ýyllaryň dowamynda jynsy gatnaşykda bolmazlygy, öz saglygyna zyýanyny ýetirip bilermi? Şeýle-de kabir maşgalada öz aýalyna bolan höwesi gaçyp başga zenan bilen jynsy gatnaşygy edip, öz aýalyna gerekli mukdarda ýeterli jynsy gatnaşykda bolmadyk ýagdaýynda öz aýalynyň saglygyna zeper ýetirip bilermi? Siziň berjek jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen  garaşýarys.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 31972 gezek okalan

BU KESELMI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.09 (75 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Meniñ yoldaşymyñ jynsy gatnasyk wagty döli gaty tiz, ýagny 1-2 minutda dökülyär. Bu keselmi? Bu ýagdaý nämeden döreýär? Ony bejerip bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 11635 gezek okalan

SPIRALLAR ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.35 (51 Ses)

 

Salam, saýtyň lukmanlary!  Biz täze maşgala. Nesip bolsa, babejik hem dünýä  gelmeli. Soňra çagalaryň arasyna 2-3 ýyl wagt salmak isleýäs. Wagt salmak dogrumy? Wagt salmak üçin spiral goýdurýan ekenler. Spiral goýdurmaklyk zyýanlymy? Şular barada ginişleýin düşündirseňiz,  hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 14063 gezek okalan

ILKINJI GIJE

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.80 (405 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Men öz gelnimin saglygy barada alada edenim üçin şeýleräk sorag beresim gelýär. İlkinji gije gyzlyk perde ýyrtylandan soň jynsy gatnaşygyň ýygylygy nähili bolmalyka? Eger jynsy gatnaşykdan saklanmaly bolsa, wagty näçeräk bolmaly? Ýara bolup bilermi? Şu barada ginişleýin maglumat berseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 124467 gezek okalan