Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GORKÝAN GYZLAR HAKYNDA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.47 (99 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň 21 ýaşly joram durmuşa çykmaga gorkýar. Ol hatda şular ýaly tema boýunça gürrüňleri eşideninden, özüni erbet duýýar, gözleri garaňkyraýar. Oňa näme maslahat berip bilersiňiz?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 35904 gezek okalan

JYNSY GATNAŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (105 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men ýaňy-ýakynda öýlendim, ýöne näme üçindir diňe bir sapar gatnaşyk bolýar, yzygider bolanok. Gelniň islegini nädip kanagatlandyrsa bolar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 21918 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (108 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men öz gelnimin saglygy barada alada edenim üçin şeýleräk sorag beresim gelýär. Men öz bilim derejämi ýokarlandyrmak maksady bilen daşary ýurda okuwa gaýtmaly boldum, öýde gelnim hem-de 1 oglum galdy. Gelnim okuwa gitmegimi islemedi, sebäbi biz ýaş maşgala. Ýöne muňa garamazdan, bilim, ylym almak arzuwym meni öz gelnimden köp ýyllar aýra ýaşamaga mejbur etdi. Şeýlelikde aýal maşgala köp ýyllaryň dowamynda jynsy gatnaşykda bolmazlygy, öz saglygyna zyýanyny ýetirip bilermi? Şeýle-de kabir maşgalada öz aýalyna bolan höwesi gaçyp başga zenan bilen jynsy gatnaşygy edip, öz aýalyna gerekli mukdarda ýeterli jynsy gatnaşykda bolmadyk ýagdaýynda öz aýalynyň saglygyna zeper ýetirip bilermi? Siziň berjek jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen  garaşýarys.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 29559 gezek okalan

BU KESELMI?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.09 (75 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Meniñ yoldaşymyñ jynsy gatnasyk wagty döli gaty tiz, ýagny 1-2 minutda dökülyär. Bu keselmi? Bu ýagdaý nämeden döreýär? Ony bejerip bolýarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10302 gezek okalan

SPIRALLAR ZYÝANLYMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.29 (48 Ses)

 

Salam, saýtyň lukmanlary!  Biz täze maşgala. Nesip bolsa, babejik hem dünýä  gelmeli. Soňra çagalaryň arasyna 2-3 ýyl wagt salmak isleýäs. Wagt salmak dogrumy? Wagt salmak üçin spiral goýdurýan ekenler. Spiral goýdurmaklyk zyýanlymy? Şular barada ginişleýin düşündirseňiz,  hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 12649 gezek okalan

ILKINJI GIJE

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.78 (390 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Men öz gelnimin saglygy barada alada edenim üçin şeýleräk sorag beresim gelýär. İlkinji gije gyzlyk perde ýyrtylandan soň jynsy gatnaşygyň ýygylygy nähili bolmalyka? Eger jynsy gatnaşykdan saklanmaly bolsa, wagty näçeräk bolmaly? Ýara bolup bilermi? Şu barada ginişleýin maglumat berseňiz hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 116275 gezek okalan

DELJE ZAT

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (69 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Şu döwrüñ ösmegi bilen jynsy gatnaşyklara bolan höwes hem has artýan ýaly. Oñam sebäb – mahabat (reklama). Reklamalaryñ ählisine diýen ýaly seks goşulan. Onsoñam adamyñ isleg-arzuwlaryna gutarma ýok. Adam gowudan gowy, täzeden täze, üýtgeşikden üýtgeşik, del zady isleýär. Bu är-aýalyñ arasyndaky jyns gatnaşyklary babatynda hem seýle. Esasan hem erkek mydama "delje zadyñ" gözleginde bolýar. Bu kadalymy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 19488 gezek okalan

NÄÇE ÝAŞDA DURMUŞ GURULSA GOWY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (60 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Oglan näçe ýaşda öýlense gowy? Gyz näçe ýaşda durmuşa çyksa gowy? Jemgyýet aýratynlyklaryna görä gyzyň bili gelip baslansoň, ony ýetisen diýip hasaplap, oňa öýlenmek mümkin diýýänler hem bar. Lukmançylykda şu meselelere nähili garalýarka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 19726 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (253 Ses)

 

Salam lukmanlar! Saýtdaki makalalary (esasan hem jyns gatnasyklar baradaki) höwes bilen okaýarys we köp gowy maglumatlari alýarys. Olar biz üçin örän peýdaly. Sag boluň! Jynsy gatnaşyk edenimizde partnýorym menden dodak, dil, agyz bilen penisini gyjyndyrmagymy örän isleýändigini aýdýar. Özi hem garşylyklaýyn maňa-da şeýle usulda jyns organymy gyjyndyrmaga hem taýyndygyny aýdýar. Men bolsa beýle gatnaşygy birhili utanç göremsoň razylaşamok. Ýogsam erbet isem däldir belki, bilemok-da? Onsoň ol menden barha sowaşýan ýaly duýýan. Erkekler näme üçin şeýle bolýar? Men näme etsem dogry bolar? Biz biri-birimizi oňat görýäris. Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 109148 gezek okalan