Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.69 (100 Ses)

Salam Lukman! Göwrelilik döwründe jynsy gatnaşyk bolup bilermi? Eger şeyle edýän adamlar bar bolsa, bu çaganyň saglygyna, aýalyň saglygyna zyýanlymy? Şeýle gatnaşygy saklamak bolýan bolsa, onuň ýygylygy nähili bolmaly? Jogabyňyz üçin minnetdar.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 44033 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.05 (60 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň soragyma jogap çykmady welin, ýazanlarym barmandyr öýdýän. Soragymyň mazmuny şeýledi: Jynsy isleglerde aýal maşgala bilen erkegin arasynda tapawut barmy? Eger bar bolsa, tapawudy nähili? Şeýle tapawutlylygynyň sebäbi nämekä? Giňişleýin gürrüň berseňiz, minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 17333 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (15 Ses)

Salam, Lukman! Öňräk bir dost oglanlarymyň biri öýlendi. Soňky wagtlarda onuň birhili keýpi bolmansoň sorap anygyna ýetdim. Sebäbi bolmaly işler kän ugruna bolanok diýýär (düşinensiňiz-le näme hakda gürrüň gidýänligine). Dostumyň aýdyşyna görä onuň häkisi ysgynsyzmyş. Zordan 2 ýa-da 3 günden bir iş bitirýärmiş. Öz aýdyşyna görä 1-2 ýyldan mundan öň gowy işleýän ekeni. Gepiň kelte ýeri ýagdaýy gowy däl. Öz etrabynda bejertmäge bolsa utanýar (garyndaşlarynyň biri hassahanada işläýär). Şonuň üçin ol Aşgabada gelip bejertjek bolýar. Gaýrat edip haýsy hassahana gowy bejergi berýändigini ýazsaňyz bir adama kömek etdigiňiz bolardy!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 9262 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.95 (151 Ses)

Salam Lukman! Men ilki bilen saýty döredeniňiz üçin minnetdarlygymy bildirýän! Men durmuşa çykanyma 2 ýyl boldy. Menin gyzjagazymam boldy. Men öz ýoldaşym bilen jynsy gatnaşykda bolanymda, muňa hiç islegim, gyjynma alamatlary ýok. Munuň sebäbi nämedäkä? Siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 46465 gezek okalan