Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (70 Ses)

Salam lukman! Size şeyleräk bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Çaga galdyrmazlyk üçin jynsy gatnaşykda wagtlaýynça "daşyna dokmeklik" usulyny ulanýarys. Bu usulyň 2-3 ýylyň dowamynda ulanylmagy soňundan çaga galmagyna täsirini ýetirip bilermi? Onuň aýal üçin nähili zyýany bar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 13599 gezek okalan

LEZZETIŇ ALAMATLARY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.90 (110 Ses)

Hormatly lukman! Meniň öýlenenime 3 aý boldy. Jynsy gatnaşyklarda nähili ýagdaýlar, gatnaşyk görnüşleri aýalyň doly kanagatlanmagyna getirip bilýärkä? Aýalda dörän orgazmy nädip duýup bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 25698 gezek okalan

JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.39 (75 Ses)

Hormatly lukman! Men 20 ýaşymda. Ýaňy ýakynda öýlendim. Men gelnim bilen jynsy gatnaşyk edenimde jynsy gatnaşygyň dowamlygy 1-2 minutdan uzaga çekenok. Lukmançylyk taýdan kadaly dowamlylyk näçe bolmaly? Näme sebäpden jynsy gatnaşygyň dowamlylygy gysgalýar we bu ýagdaýy nädip bejerip bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 13293 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.36 (47 Ses)

Salam hormatly lukman!

Meni kopden bari gyzyklandyrýan bir sorag bar. Jynsy gatnaşyklarda naçeräk kaloriya harçlanýar. Kabir öýlenen oglanlar toýdan son horlansalar, kabirleri görlüp eşdilmedik derejede semreýärler. Şu yagdaýlar jynsy gatnaşyklaryň täsiri netijesinde ýüze çykýarmyka ya-da başga sebäpler barmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 11554 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (59 Ses)

Salam lukman! Men 32 ýaşymda, aýalym bolsa 28 ýaşynda. Biziň maşgala guranymyza 3 aý bolsa-da, men aýalym bilen jynsy gatnaşygy başlap bilemok. Ol gorkýar, gaçýar ya-da meni islemeýär. Bu barada hiç kime aýdyp hem bilemzok. Hiç hili bejergi ýa-da derman almadyk. Maslahatyňyz bilen kömek bermegiňizi haýyş edýäris.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 13180 gezek okalan

GYZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (120 Ses)

Salam hormatly Lukman! Men basym öýlenýarin, täze durmuşa başlaýan dostlarymyň arasynda hem öylenjekleri bar. Biz gyzlygyň näçe sm aralykda (içinde)  ýerleşýändigni bilesimiz gelýär. Eşidişimize göra, birinji boşluk bar diýýäler 3-4 sm aralykda, añyyrda hem gyzlyk perdesi bar diýýärler. Şu gürrüňler dogrumyka?  Jogabyňyza garaşýarys.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 29018 gezek okalan

NÄMEDENKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.65 (52 Ses)

Salam, hormatlylukman. Men 21yaşly gyz,basym durmuşa çykýan. Bu berjek soragmyñ gödegrak bolmagy ahmal. Her gezek öpüşemde yuka yerimden renksiz ak şepbik suwuklyk gaýdýar. Näme sebäpden beýle bolýarka? Şu ýagdaýhemmesinde bolýarmyka? Durmuşa çykamdan soñam jynsy gatnaşyk wagtynda bu yagday gaytalanarmyka?Sabyrsyzlyk bilen jogap bermegiñize garaşyan!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 14734 gezek okalan

GANAMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.49 (82 Ses)

Salam, hormatly lukman! Ilkinji gijede gyzlyk alnanda gan köp aksa, yagny gan durmasa näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 28354 gezek okalan