Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.29 (69 Ses)

Hormatly lukman! Men 20 ýaşymda. Ýaňy ýakynda öýlendim. Men gelnim bilen jynsy gatnaşyk edenimde jynsy gatnaşygyň dowamlygy 1-2 minutdan uzaga çekenok. Lukmançylyk taýdan kadaly dowamlylyk näçe bolmaly? Näme sebäpden jynsy gatnaşygyň dowamlylygy gysgalýar we bu ýagdaýy nädip bejerip bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 11699 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.35 (46 Ses)

Salam hormatly lukman!

Meni kopden bari gyzyklandyrýan bir sorag bar. Jynsy gatnaşyklarda naçeräk kaloriya harçlanýar. Kabir öýlenen oglanlar toýdan son horlansalar, kabirleri görlüp eşdilmedik derejede semreýärler. Şu yagdaýlar jynsy gatnaşyklaryň täsiri netijesinde ýüze çykýarmyka ya-da başga sebäpler barmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 10381 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (57 Ses)

Salam lukman! Men 32 ýaşymda, aýalym bolsa 28 ýaşynda. Biziň maşgala guranymyza 3 aý bolsa-da, men aýalym bilen jynsy gatnaşygy başlap bilemok. Ol gorkýar, gaçýar ya-da meni islemeýär. Bu barada hiç kime aýdyp hem bilemzok. Hiç hili bejergi ýa-da derman almadyk. Maslahatyňyz bilen kömek bermegiňizi haýyş edýäris.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 11799 gezek okalan

GYZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.38 (118 Ses)

Salam hormatly Lukman! Men basym öýlenýarin, täze durmuşa başlaýan dostlarymyň arasynda hem öylenjekleri bar. Biz gyzlygyň näçe sm aralykda (içinde)  ýerleşýändigni bilesimiz gelýär. Eşidişimize göra, birinji boşluk bar diýýäler 3-4 sm aralykda, añyyrda hem gyzlyk perdesi bar diýýärler. Şu gürrüňler dogrumyka?  Jogabyňyza garaşýarys.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 26857 gezek okalan

NÄMEDENKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.65 (52 Ses)

Salam, hormatlylukman. Men 21yaşly gyz,basym durmuşa çykýan. Bu berjek soragmyñ gödegrak bolmagy ahmal. Her gezek öpüşemde yuka yerimden renksiz ak şepbik suwuklyk gaýdýar. Näme sebäpden beýle bolýarka? Şu ýagdaýhemmesinde bolýarmyka? Durmuşa çykamdan soñam jynsy gatnaşyk wagtynda bu yagday gaytalanarmyka?Sabyrsyzlyk bilen jogap bermegiñize garaşyan!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 13349 gezek okalan

GANAMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.49 (81 Ses)

Salam, hormatly lukman! Ilkinji gijede gyzlyk alnanda gan köp aksa, yagny gan durmasa näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 26846 gezek okalan

KEÝP ALMAK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.49 (146 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men ärim bilen her hili ýagdaýda gatnaşyk etsem-de, keýp duýmaýaryn. Munuň sebäbi nämekä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 34711 gezek okalan

POSALAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (62 Ses)

Salam, saýtyň hormatly lukmanlary! Oglan bilen gyz öpüşende olaryň ikisi hem deň keýp alýarmy ýa diňe oglan keýp alýarmyka? Öpüşmek zyýanlymyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 20797 gezek okalan