Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

DELJE ZAT

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (70 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Şu döwrüñ ösmegi bilen jynsy gatnaşyklara bolan höwes hem has artýan ýaly. Oñam sebäb – mahabat (reklama). Reklamalaryñ ählisine diýen ýaly seks goşulan. Onsoñam adamyñ isleg-arzuwlaryna gutarma ýok. Adam gowudan gowy, täzeden täze, üýtgeşikden üýtgeşik, del zady isleýär. Bu är-aýalyñ arasyndaky jyns gatnaşyklary babatynda hem seýle. Esasan hem erkek mydama "delje zadyñ" gözleginde bolýar. Bu kadalymy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 20747 gezek okalan

NÄÇE ÝAŞDA DURMUŞ GURULSA GOWY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (60 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Oglan näçe ýaşda öýlense gowy? Gyz näçe ýaşda durmuşa çyksa gowy? Jemgyýet aýratynlyklaryna görä gyzyň bili gelip baslansoň, ony ýetisen diýip hasaplap, oňa öýlenmek mümkin diýýänler hem bar. Lukmançylykda şu meselelere nähili garalýarka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 21142 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.70 (260 Ses)

 

Salam lukmanlar! Saýtdaki makalalary (esasan hem jyns gatnasyklar baradaki) höwes bilen okaýarys we köp gowy maglumatlari alýarys. Olar biz üçin örän peýdaly. Sag boluň! Jynsy gatnaşyk edenimizde partnýorym menden dodak, dil, agyz bilen penisini gyjyndyrmagymy örän isleýändigini aýdýar. Özi hem garşylyklaýyn maňa-da şeýle usulda jyns organymy gyjyndyrmaga hem taýyndygyny aýdýar. Men bolsa beýle gatnaşygy birhili utanç göremsoň razylaşamok. Ýogsam erbet isem däldir belki, bilemok-da? Onsoň ol menden barha sowaşýan ýaly duýýan. Erkekler näme üçin şeýle bolýar? Men näme etsem dogry bolar? Biz biri-birimizi oňat görýäris. Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýan!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 112422 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.83 (72 Ses)

Hormatly lukman! Jynsy gatnaşygyñ dowamlylygy näçe wagta çekse gowy? Aýal üçin näçe uzak bolsa, sonça-da gowumy? Jyns gatnaşygynyñ dowamynda aýal bir gezek orgazma ýetse, onda ol doly kanagatlanan hasaplanýarmy ýa bu onuñ üçin az bolýarmy? Dölüñ çalt dökülmeginiñ öñüni almak üçin näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 24653 gezek okalan

"G NOKADY" NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.81 (43 Ses)

Salam, hormatly lukman! Aýal jyns organynda klitordan basga, jynshanada ýerlesýän, iň gyjyndyryjy, erogen ýer hasaplanýan "G nokat" barada aýdylýanlar dogrumy? Ýa bu ýalňys düşünjemi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 16757 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.44 (41 Ses)

Salam, hormatly lukman! Jyns gatnaşygynyñ öñüsyrasyndaky mähir-muhabbet işleriniñ zerur gerekdigini bilýäris: ýakymly sözler, mähirli bakyşlar, ýaryñ gujagy, ýakymly sypalamalar, gyzgyn posalar... Eýsem, taraplaryñ islegi boýunça şularyñ içine arassaçylygy berjaý etmek bilen adaty däl jyns gatnaşygynyñ hem goşulmagy kadalymy? Muña seksopotolog lukmanlar nähili garaýarlarka?

Saýtyň okyjysy.

 

Jogaby oka

  • 16330 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.21 (43 Ses)

Ýasaýşy jynsy gatnaşyksyz göz öñüne-de getirmek kyn. Ol biziñ aýrylmaz bölegimiz, ol tebigatyñ iñ gadymy kanuny. Jynsy islegler adama hemmetaraplaýyniñ güýçli täsir edýän zat. Sen haýsy milletden bolsañam, haýsy dine ynansañam (ynanmasañ hem), haýsy jemgyýetde ýaşasañ hem barybir bu duýgy seni özüne bendi edýär. Bu duýgyny gizläp saklap bolmaýar. Aslynda jynsy isleg-arzuwlaryň barada aç-açan gürrüň edilmegiň jemgyýet tarapyndan ýazgarylmagy gerekmikä beri?

Adamyñ psihikasy hem haýsy zat gadagan edilen bolsa, adam hem gaýta soña has beter ymtylgyç bolýar. Häzirki wagtda jynsy gatnasyklar gitdigice aç-açanlasyp baryana meñzeýär. Media serisdeleriniñ, internetiñ, köp funksiýaly ykjam telefonlaryñ ähli kişä diýen ýaly elýeter bolmagy esasan hem yaslaryñ arasynda birinji orunda pornografik filmleriñ ýaýramagyna getirdi. Indi hatda öýde oturan gyz hem islese ähli zatdan habarly bolup bilýär. Ykdysady, medeni, sosial taýdan ösen dasary döwletleriñ köpüsinde jynsy gatnasyklar aýyp görülmese-de, bu entek biziñ türkmen jemgyýetimizde geñräk görülýär. Sol döwletleriñ ýaşlarynyñ aglaba bölegi öýlenjek gyzynyñ "gyzlygynyñ" bolanyndan bolmanyny gowy görýärler (gyzyñ jynsy gatnasyk etmäge tejribesi bolsa gowy hasaplaýarlar). Emma beýle zat biziñ türkmen oglanlarymyzyñ kabul edip biljek zady däl (hut meniñ özüm-ä kabul edip bilemok). Emma adam daşyndan her näçe edep-ekramly, utanjañ, namysly görünse-de, ol hiç haçan özüniñ jynsy (erotiki) fantaziýalaryndan el çekip bilmez. Erotiki fantaziýalaryñ baýamagynda ýaşlaryñ birinji "kömekçisi" bolsa jübi telefonlaryndaky pornografik filmler. Özem bu filmler şeýle bir ýaýrapdyr welin, indi olary aradan aýyrmak mümkin dälmikä diýýän. Onsoñ ýaşlar (gyz-oglan hemmesi) sol filmlerdäki gahrymanlaryñ arasyna goşulyp, dürli hili jynsy gatnasygyñ pozalaryny hyýalynda janlandyryp, elbetde onanizm bilen meşgul bolýarlar (tertipsiz jyns gatnasyklarynyñ bolýan wagty hem köp). Sol jynsy gatnasygyñ pozalarynda has özüne çekijilerinden jyns gatnaşygynyň adaty bolmadyk görnüşleridir. Sol pornografik filmleriñ hemmesinde diýen ýaly adaty jyns gatnasygy, adaty däl görnüşleri bilen utgasdyrylyp edilýär. Şu hili gatnaşyklara lukmanlaryñ garaýşy nähilikä? Geljekde biziñ jemgyýetimizde jynsy gatnaşyklara nähili garalmagy zerur? Geliñ, hic zatdan utanman, çekinmän arkaýyn özümizi gyzyklandyrýan zatlar barada hiç zady utanç görmän aç-açan, ýöne edepli dilde pikir alşalyñ! Onsoñ hem türkmeniñ "Aýbyny ýaşyran aýñalmaz" diýen bir nakyly bar.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 17107 gezek okalan